Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie pierwszej działalności

Dotacja z urzędu pracy

 

Pytanie
Chciałbym założyć firmę z moim partnerem handlowym.
Osobiście staram się o dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie pierwszej działalności.
Czy istnieje jakieś rozwiązanie abym nie utracił możliwości starania się o dofinansowanie na otworzenie pierwszej działalności i stworzeniem jakiegoś wspólnego podmiotu gospodarczego razem z partnerem ?
Będę wdzięczny za informację czy coś się da zrobić w takim przypadku.

Odpowiedź
Bezrobotny, który chce skorzystać dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie pierwszej działalności, może rozważyć zawarcie z partnerem handlowym umowę o współpracy.

Natomiast bezrobotny, który chce skorzystać dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie pierwszej działalności, zasadniczo nie powinien zakładać spółki cywilnej z osobą już prowadzącą działalność gospodarczą, gdyż może to prowadzić do konieczności zwrotu dopłaty na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej.

Przemawia za tym brzmienie art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i powiązanie tego przepisu z definicją “bezrobotnego” z art. 2 pkt 2 tej ustawy. Z art. 46 ust. 1 pkt 2 wynika bowiem, że dotacje kierowane są bezpośrednio do bezrobotnego. Natomiast z definicji bezrobotnego z art. 2 pkt 2 wynika, że bezrobotnym jest jedynie osoba fizyczna. Natomiast art. 46 ust. 3 tej ustawy wskazuje, że osoba, która otrzymała dotację, jest obowiązana dokonać jej zwrotu, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. W ostatnim z przytoczonych przepisów mowa jest wprost o bezrobotnym prowadzącym działalność gospodarczą, zatem prowadzenie działalności w jakiejś innej formie np. wspólnika spółki z o.o. korzystającego z dotacji, powodowałoby, że przyznana dotacja powinna zostać zwrócona. Dotacja jest przyznawana przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, a środki z niej są przeznaczone w założeniu na uruchomienie i zorganizowanie tej działalności. Wymóg stawiany przez przepisy jest taki, by korzystający z tej dotacji bezrobotny wykorzystywał w swojej działalności co najmniej przez 12 miesięcy nabyte z dotacji rzeczy. Pozostałe warunki przyznawania dotacji są określone w umowie dotyczącej przyznania dotacji, która to umowa dla każdego PUP może się w pewnych kwestiach różnić (np. inne zasady dotyczące różnych podmiotów, do których kierowane są dotacje; odmienne wymogi mogą obowiązywać w przypadku absolwentów studiów, a jeszcze inne osób po 50 roku życia).

Pomimo powyższego ograniczenia, które uniemożliwia uzyskanie dotacji na prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego, warto sprawdzić, czy w danym urzędzie dopuszcza się pozyskanie dotacji w celu prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej. Spółka cywilna nie jest bowiem samodzielnym podmiotem, lecz tworzą ją wspólnicy (tj. osoby fizyczne mogące mieć status osoby bezrobotnej). Wobec tego możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której np. dwie osoby mają status osoby bezrobotnej i chcą pozyskać dotację z urzędu pracy na założenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. Wniosek w takiej sytuacji muszą złożyć wszyscy wspólnicy osobno i we własnym imieniu. Taka konstrukcja w kontekście art. 46 wspomnianej ustawy jest z dopuszczalna, jednak ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać z zawartej umowy o przyznanie dotacji lub z regulaminu dofinansowania obowiązującego w danym urzędzie pracy. Z tego też względu warto dowiedzieć się, czy w danym urzędzie pracy obowiązują jakieś ograniczenia w powyższym zakresie. Założenie spółki cywilnej i wniesienie otrzymanych w ramach dotacji pieniędzy lub nabytych za nie przedmiotów jako wkładu do majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej wbrew ewentualnym zakazom, skutkować może koniecznością dokonania zwrotu otrzymanej dotacji.

 

Foto dzięki uprzejmości Mister GC / freedigitalphotos.net

Marcin Hołówka
Marcin Hołówka
Artykuły: 83
Verified by MonsterInsights