Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. a podatek od czynności cywilnoprawnych

podatek od czynności cywilnoprawnych

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) nie podlega, zgodnie z zasadą stand-still, wynikającą z art. 7 ust. 2 Dyrektywy 2008/7/WE podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 7 ust. 2 Dyrektywy 2008/7/WE, jeżeli w jakimkolwiek momencie po dniu 1 stycznia 2006 r. państwo członkowskie przestanie naliczać podatek kapitałowy (a takim podatkiem jest podatek od czynności cywilnoprawnych), nie może go ono ponownie wprowadzić. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 2 Dyrektywy 2008/7/WE stosowana przez państwo członkowskie stawka podatku kapitałowego nie może przekraczać stawki stosowanej przez to państwo członkowskie w dniu 1 stycznia 2006 r. W przypadku gdy po tej dacie państwo członkowskie zmniejszy stosowaną stawkę, nie może ono ponownie wprowadzić wyższej stawki. Jest oczywistym, że przez zasadę stand-still należy rozumieć zakaz pogarszania sytuacji podatnika.

Klauzula stand-still (zwana także zasadą kontynuacji lub stałości), zawarta w art. 7 ust. 2 Dyrektywy 2008/7/WE, oznacza możliwość “poruszania się” przez państwo członkowskie, przy ustanawianiu obciążeń podatkowych lub ustalaniu ich wysokości, jedynie w ramach status quo istniejącego w dacie wskazanej normą prawa wspólnotowego. Znaczenie tej zasady na gruncie podatków kapitałowych jest bezsporne i wynika z orzecznictwa TSUE (m.in. wyrok z 16 czerwca 2011 r. w sprawie C-212/10 Logstor ROR Polska sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach. W pkt 39 tego wyroku TSUE stwierdził, że państwo członkowskie, które po 1 lipca 1984 r., zgodnie z art. 7 ust. 2 Dyrektywy 69/335/EWG zwolniło określone czynności z opodatkowania podatkiem kapitałowym, nie może ponownie wprowadzić takiego podatku od tych czynności).

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 19 listopada 2012 r. sygn. akt II FPS 1/12 stwierdził, że w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., w przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (aportu), dochodziło do wyłączenia opodatkowania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 u.p.c.c..

Naliczanie podatku od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie aportu (w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) narusza zasady praworządności, wyrażonej w art. 120 Ordynacji podatkowej, przy czym naruszenie to związane jest z naruszeniem art. 91 ust. 3 Konstytucji RP, wynikającym z pominięcia zasady pierwszeństwa regulacji wspólnotowych.

 

Marcin Hołówka
Marcin Hołówka
Artykuły: 82
Verified by MonsterInsights