Czy biuro księgowe może świadczyć usługi doradztwa podatkowego?

biuro ksiegowe a doradztwo podatkowe

Co to jest doradztwo podatkowe?

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym zawiera katalog czynności wchodzących w skład pojęcia „doradztwa podatkowego”. Ustawa stanowi, że w skład doradztwa podatkowego wchodzą następujące działania:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1;

5) wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej, o którym mowa w art. 20zo § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Jakie czynności doradztwa podatkowego są zastrzeżone?

Jedynie czynności wymienione w punktach 1, 4 i 5 są zastrzeżone dla osób uprawnionych, czyli co do zasady doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów.

Wykonywanie czynności z punktów 1, 4 i 5 przez osoby nieuprawnione jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny do 50.000 zł.

Jakie czynności doradztwa podatkowego mogą wykonywać biura księgowe?

Z powyższego wynika, że podmioty nieuprawnione w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowych, czyli np. biura księgowe, mogą zajmować się doradztwem podatkowym w zakresie czynności wymienionych powyżej w punktach 2 i 3, czyli co najczęstsze chodzi o sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i ksiąg podatkowych, dokonywanie rozliczeń podatkowych. 

Praktyka sądów w sprawie naruszenia art. 81 ustawy o doradztwie podatkowym

Co ciekawe, w orzecznictwie sądów karnych ugruntował się już pogląd, że czynności wykonywane przez podmioty nieuprawione w zakresie czynności wymienionych powyżej w punktach 1, 4 i 5 naruszają zakaz zawarty w art. 81 ustawy o doradztwie podatkowym jedynie wtedy, gdy były wykonywane w sposób stały w celach zarobkowych. Inaczej mówiąc, usługi doradztwa podatkowego, świadczone sporadycznie (nie świadczone stale) i nie w celach zarobkowych przez podmioty nieuprawnione charakteryzują się brakiem znamion czynu zabronionego z art. 81 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym.

Marcin Hołówka
Marcin Hołówka
Artykuły: 84
Verified by MonsterInsights