Nasze blogi

duże doświadczenie w różnych dziedzinach prawa

Ważne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące różnych aspektów prawnych można znaleźć na blogu.

Dla osób zainteresowanych tematyką prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mamy blog tematyczny:

 • przez Marcin Hołówka
  Zgodnie z przepisami regulującymi postępowanie cywilne nieprawomocny wyrok sądu pierwszej instancji, który zapadł w sprawie gospodarczej i dotyczy zasądzenia świadczenia pieniężnego może stanowić tytuł zabezpieczenia (art. 458(13) k.p.c.). A więc w sprawach gospodarczych można uzyskać zabezpieczenie w trzech sytuacjach: (1) […]
 • przez Marcin Hołówka
  W jednej ze spraw przeciwko deweloperowi Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz kupujących lokal mieszkalny m.in. kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych tytułem kary umownej. W sprawie sądowej chodziło o to, że kupujący zawarli z deweloperem przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego. […]
 • przez Marcin Hołówka
  Czym jest kara umowna? Kara umowna to dodatkowy zapis w umowie, który wprowadza sankcję pieniężną dla wykonującego zobowiązanie niepieniężne, w przypadku jego niewykonania, niewłaściwego wykonania lub opóźnionej realizacji zobowiązania. Tak jak przy żądaniu odszkodowania wierzyciel musi udowodnić wysokość szkody, związek […]
 • przez Marcin Hołówka
  Wśród spraw rozstrzyganych przez sądy apelacyjne często spotykany jest zarzut „nierozpoznania przez sąd niższej instancji istoty sprawy”, który prowadzi do uchylenia wyroku pierwszej instancji i przekazania jej do ponownego rozpoznania. Czym jest więc „istota sprawy sądowej”? Istotą sprawy jest, w […]
 • przez Marcin Hołówka
  Na wstępie należy wskazać, że kodeks postępowania cywilnego przewiduje znaczne uproszczenia wobec spraw o wartości przedmiotu sporu nie przekraczającej dwudziestu tysięcy złotych. Jednym z takich uproszczeń jest ograniczona możliwość odwołania się od niekorzystnego wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji, co […]
 • przez Marcin Hołówka
  List mazalny (czasem: kwit mazalny) to zaświadczenie wydawane przez wierzyciela hipotecznego, potwierdzające, że hipoteka może być wykreślona, gdyż zobowiązanie zabezpieczone hipoteką zostało w całości wykonane (często dotyczy to spłaconego kredytu hipotecznego). Na żądanie osoby, która ma obciążoną hipoteką nieruchomość, wierzyciel […]
 • przez Marcin Hołówka
  Przed przystąpieniem do nabycia nieruchomości warto przeprowadzić kilka czynności istotnych dla kupującego. Analiza finansowa zakupu nieruchomości Na początku należy upewnić się, że czy kupujący dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na zakup nieruchomości oraz na pokrycie wszelkich dodatkowych kosztów związanych z zakupem […]
 • przez Marcin Hołówka
  Problem z ilością udziałów i kapitałem zakładowym Jeden z klientów zadał nam pytanie czy prawidłowa jest sytuacja, w której po dobrowolnym umorzeniu udziałów powstała różnica pomiędzy wysokością kapitału zakładowego a sumą nominalnej wartości udziałów pozostałych po umorzeniu udziałów. Zacznijmy od […]
 • przez Marcin Hołówka
  Wspólnik w spółce z o.o. Wspólnikiem w spółce z o.o. jest osoba, która ma co najmniej jeden udział w kapitale zakładowym. Każdy podmiot może posiadać udziały w spółce z o.o. – to może być osoba fizyczna lub prawna, podmiot krajowy […]
 • przez Marcin Hołówka
  Jak wiadomo, spółkę komandytową można zarejestrować wyłącznie elektronicznie albo korzystając z Portalu Rejestrów Sądowych albo też z uproszczonej wersji rejestracji dostępnej na portalu S24. Znaczna część osób chcących szybko zarejestrować spółkę komandytową korzysta z portalu s24. Zaletami tego portalu jest […]
 • przez Marcin Hołówka
  Od 1 lipca 2021 roku wszelkie składane do KRS wnioski o zmianę danych (zmiana umowy spółki, zmiana składu udziałowców) są zgłaszane w formie elektronicznej. Także w formie elektronicznej możliwe jest przeglądanie akt rejestrowych wybranej spółki z o.o.. Ze zgłoszonymi zmianami […]
 • przez Marcin Hołówka
  Zacząć należy od tego, że problem obecności członków zarządu na zgromadzeniu wspólników sp. z o.o. dotyczy jedynie takiej sytuacji, gdy członkami zarządu spółki nie są jednocześnie wspólnicy tej spółki. Jeśli chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to przepisy kodeksu spółek […]
 • przez Marcin Hołówka
  Podstawowym celem uruchomienia systemu s24, było szybkie i proste rejestrowanie spółek oraz wprowadzanie bieżących zmian. Prostota tego systemu jest związana z wykorzystaniem kilkuwariantowych wzorów dokumentów. Jednak mimo prostoty tego systemu, zgłaszanie zmian wymaga pewnego doświadczenia, gdyż łatwo o zwrot wniosku […]
 • przez Marcin Hołówka
  W praktyce rejestrowania zmian w spółce z o.o. może zdarzyć się zwrot wniosku ze wskazaniem wnioskodawcy, jakie błędy zostały przez niego popełnione. Najczęściej popełnianymi błędami są nieprawidłowości w wypełnieniu formularzy rejestrowych lub błędy w wymaganych dokumentach dołączonych do wniosku do […]

Wypełnij formularz

Biuro

ul. Raszyńska 14 lok. 6
05-500 Piaseczno

Kontakt

telefon: 22 408 10 10, 22 408 15 14
faks 22 408 14 12
telefon komórkowy: 691967064

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek: 8-17
Kancelaria znajduje się w pobliżu Urzędu Skarbowego w Piasecznie położonego przy ul. Energetycznej 5. 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Ważne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące różnych aspektów prawnych można znaleźć na blogu.

Dla osób zainteresowanych tematyką prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mamy blog tematyczny:

Verified by MonsterInsights