Zwolnienie podatkowe od umowy pożyczki zawartej z najbliższą rodziną

pożyczka od rodziny

Umowa pożyczki została skodyfikowana w kodeksie cywilnym. Kodeks cywilny wskazuje m.in., że umowy pożyczki na kwotę przekraczającą 1.000 zł powinny zostać zawarte w formie dokumentowej. Istotne zatem znaczenie dla sporów sądowych jest zawarcie umowy pożyczki w takiej formie, by można było fakt zaciągnięcia pożyczki wykazać przed sądem. Dodatkowe przepisy wprowadzono jednak w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „PCC”) od umów pożyczki.

Co do zasady umowy pożyczki objęte są obowiązkiem zapłaty PCC. Obowiązek podatkowy spoczywa na biorącym pożyczkę, a stawka podatku wynosi 0,5% od kwoty udzielonej pożyczki. Od tej zasady przewidziano jednak wyjątki, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego, jednak przy spełnieniu szeregu wymogów.

Zwolnionych od PCC jest szereg rozmaitych pożyczek. W niniejszym artykule omawiane są pożyczki udzielane pomiędzy osobami najbliższymi. Zwolnione zatem od PCC są pożyczki zawarte z małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem i macochą, pod warunkiem, iż kwota pożyczki przewyższa 9.637 zł (do tej kwoty pożyczki są zwolnione z PCC bez żadnych warunków), a także:

  1. w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki biorący pożyczkę złoży stosowną deklarację (PCC-3) przed swoim Urzędem Skarbowym (chyba że umowa pożyczki została zawarta w formie aktu notarialnego),
  2. do deklaracji składanej do Urzędu Skarbowego zostanie dołączone potwierdzenie wpływu pieniędzy od pożyczkodawcy na rachunek bankowy pożyczkobiorcy.

Mając powyższe na uwadze, wymogi umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia podatkowego nie są wygórowane, a spełnienie tych wymogów może przynieść wymierne korzyści.

Marcin Hołówka
Marcin Hołówka
Artykuły: 84
Verified by MonsterInsights